3257. Bestemmingsplan buitengebied Eersel

De gemeente Eersel wil haar bestemmingsplan buitengebied actualiseren. Met een wijzigingsbevoegdheid wordt een uitbreiding tot 1,5 hectare van een agrarisch bouwblok toegestaan. Onder voorwaarden worden nevenactiviteiten mogelijk gemaakt zoals recreatieve activiteiten en zorgverlening. Voordat de gemeenteraad Eersel besluit over het bestemmingsplan, zijn de effecten van het plan onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
25-09-2017 Adviesaanvraag
21-12-2017 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies

De Commissie concludeert dat het milieueffectrapport een goed beeld geeft van de effecten van de voorgenomen wijziging van het bestemmingsplan buitengebied.
Zij wijst er wel op dat een neutraal of licht positief effect van het plan op het landschap alleen plausibel is wanneer de maatregelen en regels gericht op een goede landschappelijke inpassing consequent worden toegepast. Ook adviseert zij bij het besluit enkele punten toe te lichten waar onder:

  • wat de landschappelijke effecten kunnen zijn van omschakeling naar boomteelt en van het gebruik van teeltondersteunende voorzieningen zoals plastic overkappingen en netten;
  • of de recente inzichten over de verspreiding van endotoxinen via fijnstof consequenties kunnen hebben op de gezondheid van omwonenden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. J.J. Bakker
dhr. drs. G. Gabry
dhr. drs. R.A.M. van Woerden

Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. J.G.M. van Rhijn
Secretaris van de werkgroep: mw. ir. V.J.H.M. ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Eersel

Bevoegd gezag
Gemeente Eersel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D11.4 2011: intensieve landbouw

Bijgewerkt op: 05 feb 2018