3044. Windpark Haringvliet

De gemeente Goeree-Overflakkee wil drie windparken op Goeree-Overflakkee mogelijk maken. Eén van deze drie parken is het windpark Haringvliet van Nuon en Eneco in Middelharnis. Hiervoor moeten bestemmingsplannen worden aangepast en zijn er omgevingsvergunningen nodig. Voordat de gemeenteraad hierover besluit worden de milieugevolgen van elk park onderzocht in milieueffectrapporten.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
26-05-2015 Adviesaanvraag
22-07-2015 Datum kennisgeving
23-09-2015 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
29-11-2016 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies Windpark Haringvliet GO deelgebied zuid (Nuon-deel)
Het rapport beschrijft enkele alternatieve opstellingen voor de Nuon-turbines in windpark Haringvliet en vergelijkt de milieueffecten daarvan. Uit het rapport blijkt bijvoorbeeld dat de aantallen slachtoffers onder vogels en vleermuizen van alle alternatieven laag zijn. De oorzaak hiervan is de landinwaartse ligging van de Nuon-turbines, verwijderd van de trekroutes van vogels en vleermuizen langs de Haringvlietoever.
De gevolgen van het windpark op het landschap zijn onderzocht in een 3D-model. Dit model biedt de mogelijkheid om op ieder willekeurig punt de gevolgen van het windpark op het landschap te bekijken. Alhoewel het model gebruikt is bij het opstellen van het rapport, is het niet vrij beschikbaar. De Commissie adviseert daarom voorafgaand aan de besluitvorming nog visualisaties openbaar te maken op basis van dit model. Hiermee kunnen bestuurders, omwonenden en andere geïnteresseerden een goed beeld krijgen van de invloed op het landschap die het toekomstige park heeft.

Advies Reikwijdte en detailniveau (totale windpark Haringvliet GO)
De Commissie adviseert om de verstoring en aantallen slachtoffers onder vogels en vleermuizen goed in beeld te brengen. Zij adviseert niet alleen naar de effecten per windpark te kijken, maar ook naar het totale effect van deze nieuwe én de bestaande parken samen op de natuurgebieden Haringvliet en Grevelingen. Met deze informatie kan worden voorkomen dat alle plannen voor windenergie op en rondom het eiland teveel natuurschade veroorzaken. Ook adviseert de Commissie om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de windparkontwerpen te optimaliseren, zoals meer energieopbrengst, minder effecten op vogels en vleermuizen en/of het terugdringen van geluidhinder.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. P. van der Boom
dhr. drs. S.R.J. Jansen
dhr. ing. C.P. Slijpen

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr. C.A. Linse
Secretaris van de werkgroep: dhr. drs. S.J. Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Eneco Wind B.V.
Gemeente Goeree-Overflakkee
Nuon Wind Development B.V.

Bevoegd gezag
Gemeente Goeree-Overflakkee

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D22.2 2011: windturbinepark
008.1 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling

Bijgewerkt op: 10 jul 2018