2992. Bestemmingsplan Buitengebied gemeente Harlingen

De gemeente Harlingen stelt een nieuw bestemmingsplan op voor haar buitengebied. Dit bestemmingsplan biedt ruimte voor onder andere uitbreiding van veehouderijen. De milieugevolgen hiervan zijn in een milieueffectrapport onderzocht. De gemeenteraad van Harlingen heeft de Commissie gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
23-10-2014 Adviesaanvraag
21-11-2014 Datum kennisgeving
19-02-2015 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht bij toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat het milieueffectrapport een goede beschrijving geeft van ontwikkelingen die in het buitengebied mogelijk gemaakt worden en welke milieugevolgen deze ontwikkelingen zullen hebben.
Het plan maakt een theoretische groei van 18.115 stuks melkvee mogelijk (of 13.461 stuks melkvee en 9.615 stuks jongvee). De extra ammoniak die uit de mest vrijkomt door deze groei veroorzaakt schade bij beschermde natuurgebieden (zoals Waddenzee, Duinen Terschelling, Duinen Vlieland en Alde Feane). Om dit te voorkomen heeft de gemeente maatregelen bedacht om de groei van het aantal dieren (vaststellen van een maximum aantal dieren per hectare) en de groei van ammoniak emissie (schonere stallen) te beperken. Het is nog onduidelijk of deze maatregelen voldoende effectief zijn om alle mogelijke schade op beschermde natuurgebieden te voorkomen.
De Commissie adviseert het rapport op dit punt aan te vullen voordat het besluit over het bestemmingsplan wordt genomen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ing. R.J. van Dijk
dhr. drs. G. Gabry
dhr. dr. N.P.J. de Vries

Voorzitter van de werkgroep: mw. M.A.J. van der Tas
Secretaris van de werkgroep: dhr. ir. B. Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Harlingen

Bevoegd gezag
Gemeente Harlingen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D14 2011: intensieve veehouderij

Bijgewerkt op: 10 jul 2018