2983. Veehouderij aan de Kroosdijk in Zieuwent, gemeente Oost Gelre

Hattem Varkens b.v. wil een nieuwe varkenshouderij vestigen aan de Kroosdijk te Zieuwent, in het landbouwontwikkelingsgebied Mariënvelde. Het gaat om een bedrijf van maximaal 2451 fokzeugen, 9072 gespeende biggen, 4 dekberen en 800 opfokzeugen. Hiervoor is een omgevingsvergunning nodig en een wijziging van het bestemmingsplan. De gemeente Oost-Gelre neemt hierover een besluit. Vooraf zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente Oost-Gelre heeft de Commissie gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
16-02-2015 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Uit het rapport blijkt dat, als er geen maatregelen worden getroffen, de veehouderij negatieve gevolgen heeft voor omliggende natuurgebieden, zoals de Natura-2000 gebieden Korenburgerveen en Stelkampsveld. De oorzaak hiervan is luchtverontreiniging vanuit het bedrijf (uitstoot van ammoniak). Het bedrijf wil deze gevolgen teniet doen door ammoniakrechten aan te kopen van omliggende bedrijven (‘saldering’).
In het rapport is de saldering nog niet helemaal juist onderbouwd. Daarom adviseert de Commissie om in aanvulling op het milieueffectrapport de saldering alsnog goed te onderbouwen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
mw. ing. E.E.M. Coopmann- van Overbeek
dhr. ing. R.H. Schokker

Voorzitter van de werkgroep: dhr. mr. C.Th. Smit
Secretaris van de werkgroep: mw. ir. J.M. Bremmer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Hattem Varkens BV

Bevoegd gezag
Gemeente Oost Gelre

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14 2011: pluimvee/varkens
008.1 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling

Bijgewerkt op: 10 jul 2018