2964. Uitbreiding van de Hydrocracker installatie ExxonMobil Raffinaderij Rotterdam

Esso Nederland B.V. wil de hydrocracker installatie van de ExxonMobil Raffinaderij te Rotterdam in het Botlekgebied uitbreiden om zo uit een hoogzwavelige oliestroom die nu nog wordt verkocht, hoogwaardige producten (brandstoffen en basisoliën) te maken. Voor opslag van deze nieuwe additionele producten zijn extra opslagtanks nodig. Voor de besluitvorming over een Omgevingsvergunning wordt een milieueffectrapport opgesteld.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
24-06-2014 Adviesaanvraag
25-06-2014 Datum kennisgeving
26-08-2014 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
29-04-2015 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport is goed leesbaar en geeft een uitgebreide en complete beschrijving van de milieugevolgen van de uitbreiding van de hydrocrackerinstallatie. Daaruit blijkt dat de milieueffecten zeer beperkt van omvang zijn vergeleken met de bestaande situatie.
In het rapport zijn verschillende varianten onderzocht die milieuwinst opleveren door energie te besparen en waardoor er minder uitstoot van fijnstof en CO2 is. Daaruit blijkt dat de milieuwinst van de varianten heel beperkt zijn. Deze varianten worden vanwege de hogere investeringskosten daarom niet toegepast.

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert in het milieueffectrapport in ieder geval in te gaan op:

  • De verschillende keuzes die voorliggen bij het uitwerken van de voorgenomen activiteit ter onderbouwing van het voorkeursalternatief.
  • Energie- en massabalans, waterbehandeling, storingen en ‘by-pass bedrijf’ en maatregelen ter vermindering van de milieugevolgen.
  • Een effectbeschrijving waarbij het accent ligt op woon- en leefmilieu (lucht, geluid, externe veiligheid), natuur en water.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. drs. J.L.P.M. van der Pluijm
dhr. ir. H.E.M. Stassen
dhr. ir. P.P.A. van Vugt

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. J.H. van der Vlist
Secretaris van de werkgroep: dhr. ir. B. Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Esso Nederland B.V.

Bevoegd gezag
DCMR Milieudienst Rijnmond
Provincie Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D25.1-4 2011: opslag olie, (petro)chemische producten, brandstoffen
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure

Bijgewerkt op: 10 jul 2018