2940. Agrarisch bedrijf Koemkolkweg 8 te Oosterwolde

VOF van der Horst van Winkoop wil haar bedrijf aan de Koemkolkweg in Oosterwolde geschikt maken voor varkens of pluimvee. Om deze situatie planologisch mogelijk te maken wordt nu door de gemeente Oldebroek de agrarische bestemming voor 1 ha gewijzigd. Voor de besluitvorming over deze partiele herziening van het bestemmingsplan wordt een m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
12-06-2014 Adviesaanvraag
17-06-2014 Datum kennisgeving
28-08-2014 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
23-03-2015 Adviesaanvraag
23-03-2015 Datum kennisgeving
20-05-2015 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het milieueffectrapport maakt goed duidelijk wat de maximale milieugevolgen van het nieuwe bestemmingsplan zijn. Hiervoor zijn in het rapport drie varianten bekeken met een volledige invulling voor vleesvarkens (worst case voor geur), legkippen (worst case voor luchtverontreiniging met fijn stof) en vleeskuikens (worst case voor luchtverontreiniging met zogenaamde stikstofemissies). De Commissie vindt dit een zinvolle aanpak.

Omdat de uitgevoerde onderzoeken heel technisch zijn, is het ‘vertalen’ ervan naar begrijpelijke informatie voor belanghebbenden en degenen die erover moeten besluiten cruciaal. Dit vertalen zou tenminste in de samenvatting moeten. Op een te groot aantal plaatsen is de gegeven informatie onduidelijk opgeschreven of wordt een onjuiste samenvatting van de uitgevoerde onderzoeken gegeven. Hierdoor kan het rapport naar mening van de Commissie niet de rol spelen in het publieke debat waar het voor bedoeld is.

De Commissie adviseert dit te repareren door in ieder geval de samenvatting van het rapport te herschrijven. De gemeente heeft aangegeven de samenvatting te herzien.

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert in het milieueffectrapport in ieder geval de volgende informatie op te nemen:

  • Een duidelijke omschrijving van de referentiesituatie.
  • Een duidelijke omschrijving van de maximale mogelijkheden van het bestemmingsplan.
  • De gevolgen van de maximale mogelijkheden van het bestemmingsplan voor kwetsbare natuur, zoals de Natura 2000-gebieden Veluwe en Uiterwaarden IJssel, vooral de effecten door de mogelijke emissie en depositie van verzurende en vermestende stoffen. Neem, wanneer significant negatieve gevolgen voor Natura 2000-gebieden niet zijn uit te sluiten, een Passende beoordeling op in het rapport.
  • De mogelijke geuremissies en de invloed daarvan op de geurhinder in de directe omgeving.
  • De mogelijke fijnstofemissie en de bijdrage aan de fijnstofconcentratie in de directe omgeving.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. W. Foppen
dhr. ing. R.H. Schokker

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr. C.A. Linse
Secretaris van de werkgroep: mw. ir. C.T. Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
VOF Van der Horst Van Winkoop

Bevoegd gezag
Gemeente Oldebroek

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2011: pluimvee/varkens
D14 2011: intensieve veehouderij

Bijgewerkt op: 10 jul 2018