2313. Dijkversterking Waddenzeedijk Texel

Het Hoogreemraadschap Hollands Noorderkwartier wil de Waddenzeedijk op Texel versterken en heeft hiervoor een dijkversterkingsplan voor de dijksecties 1 t/m 8 en 10 opgesteld. Dijksectie 9 kent zijn eigen procedure. Om de besluitvorming te ondersteunen met milieuinformatie is een milieueffectrapport opgesteld.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
12-08-2009 Adviesaanvraag
14-08-2009 Datum kennisgeving
08-10-2009 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Aanvullende richtlijnen
06-10-2011 Datum kennisgeving
19-12-2011 Adviesaanvraag
23-02-2012 Advies uitgebracht
Aanvullend advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
18-05-2015 Adviesaanvraag
18-05-2015 Datum kennisgeving
16-07-2015 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing
Het milieueffectrapport maakt goed duidelijk wat de dijkversterking inhoudt. Door de gekozen opzet en structuur is het rapport goed leesbaar en is informatie snel terug te vinden. Het beschrijft helder de keuze voor een integrale versterking van de dijk. Ook worden de verschillende technieken duidelijk waarmee de dijkdelen (‘dijksecties’) versterkt kunnen worden, bijvoorbeeld aanbrengen van grond of stortsteen.

Eén dijksectie, nr. 9, is nog niet meegenomen in dit plan. De Commissie geeft aanbevelingen over de benodigde milieuinformatie voor de vervolgprocedure voor dit deel van de dijk.

Advies reikwijdte en detailniveau
De commissie adviseert in het MER een beschrijving op te nemen van alternatieven vanuit de doelstelling veiligheid met een doorkijk naar 2065 en de dan geldende hydraulische condities. Ook adviseert zij een beschrijving van de milieueffecten voor zowel de uitvoeringsfase als de eindsituatie te geven, met daarbij specifieke aandacht voor de Natura-2000 gebieden "Waddenzee" en "Duinen en Lage land van Texel".

Naar aanleiding van veranderende inzichten heeft het Hoogheemraadschap een "Oplegnotitie Startnotitie" opgesteld met aanpassingen op de oorspronkelijke startnotitie.

De Commissie adviseert aansluitend op haar eerdere advies om bij het opstellen van het MER de variantontwikkeling vooraf te laten gaan door een inhoudelijke visie op typen maatregelen, c.q. alternatieven (buitendijks, consoliderend of binnendijks) voor de hele dijk en/of dijksecties.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. A.J. Bliek
dhr. ir. J.H.J. van der Gun
mw. dr.ir. Z. Jager
dhr. ir. R.F. de Vries

Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. J.G.M. van Rhijn
Secretaris van de werkgroep: mw. ir. C.T. Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland; Nederland, provincie Noord-Holland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018