2300. Ontwikkeling Bloemendalerpolder

De gemeenten Weesp en Muiden en de provincie Noord-Holland willen met andere initiatiefnemers de Bloemendalerpolder ontwikkelen tot een woongebied met veel ruimte voor groen, water en recreatie. In het gebied komen maximaal 2.750 woningen en bijbehorende wijkondersteunende voorzieningen. Voor het besluit over het bestemmingsplan wordt een m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
15-07-2009 Datum kennisgeving
17-07-2009 Adviesaanvraag
24-09-2009 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Reikwijdte en detailniveau
09-01-2014 Adviesaanvraag
12-03-2014 Datum kennisgeving
26-03-2014 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
12-05-2015 Adviesaanvraag
27-05-2015 Datum kennisgeving
09-07-2015 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht bij toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het milieueffectrapport leest prettig, is overzichtelijk en compleet en beschrijft de mili-eueffecten goed. Uit het rapport blijkt dat met de verlegging van de A1 veel milieueffecten wijzigen. Met de nieuwe woonwijk en ontsluitingsweg neemt de geluidsbelasting, die al hoog is in het gebied door de nabijheid van de A1, verder toe. Daarvoor worden maatregelen genomen, maar op sommige plekken worden hogere geluidswaarden vastgesteld.
De uitkomsten van het milieueffectrapport zijn gebruikt om het gebied meer open in te vullen dan men eerder van plan was. Hierdoor kunnen de bestaande cultuurhistorische water- en kavelpatronen goed benut worden. Ook levert het plan een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het ecologische verbindingen in de omgeving.

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert in het milieueffectrapport vooral aandacht te besteden aan kwaliteitsverbetering en effecten voor/op:
• Bodem en water
• Landschap en biodiversiteit in en rondom het plangebied
• Ontsluiting en verbindingen voor langzaam en gemotoriseerd verkeer

Richtlijnenadvies
In haar richtlijnenadvies benoemt de Commissie de volgende onderwerpen als essentiële informatie voor het milieueffectrapport:

  • Een onderbouwing van de noodzaak om ca 150 woningen te situeren ten noorden van de A1 (Brediuslocatie) gegeven de rol die dit gebied moet vervullen als ecologische verbindingszone.
  • De tracékeuze voor de ontsluiting(svarianten) aan de westkant langs het Amsterdam-Rijnkanaal in plaats van het spreiden van de ontsluiting langs zowel de oost- als de westkant van het plangebied.
  • De effectvergelijking van westelijke ontsluitingsvarianten.
  • Het ontwikkelen van een variant met minder bebossing in de groengebieden, waarmee beter aangesloten wordt bij het landschap en bestaande natuurwaarden van het gebied.
  • De beschrijving van de toekomstige waterhuishouding en te treffen maatregelen om een eutroof watermilieu in het bebouwde gebied te voorkomen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. dr. F.H. Everts
dhr. ing. D. Hamhuis
dhr. ir. J.E.M. Lax

Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. J.G.M. van Rhijn
Secretaris van de werkgroep: mw. drs. W. Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Muiden

Bevoegd gezag
Gemeente Weesp

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom

Bijgewerkt op: 10 jul 2018