1830. Nieuw Gemengd Bedrijf te Horst aan de Maas

Heideveld, Christiaens Group en Kuijpers Kip willen in Horst aan de Maas samen een bedrijf ontwikkelen. Het gaat om uitbreiding van een bestaand varkensbedrijf en vestiging van een nieuw varkensbedrijf, een pluimveebedrijf en een installatie voor de verwerking van de geproduceerde bio-massa.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
25-10-2006 Datum kennisgeving
18-01-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
15-10-2010 Adviesaanvraag
20-10-2010 Datum kennisgeving
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
25-02-2011 Datum kennisgeving
15-03-2011 Adviesaanvraag
21-06-2011 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht bij het toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het MER is overzichtelijk, prettig leesbaar en goed ondersteund met bijlagen. Met de nadere toelichting op het voornemen, die naar aanleiding van het locatiebezoek is opgesteld, heeft het MER aan duidelijkheid gewonnen.

De Commissie signaleerde bij toetsing echter een aantal tekortkomingen, die zij mede op basis van de ingediende zienswijzen essentieel acht voor het volwaardig meewegen van het milieubelang bij de besluitvorming. Daarop is een aanvulling op het MER opgesteld met informatie over:

 • De vergelijking van de alternatieven inclusief de referentiesituatie en het meest milieuvriendelijke alternatief (MMA) voor het varkenshouderijbedrijf.
 • De uittreedsnelheid van de ventilatielucht bij het pluimveebedrijf.
 • De stikstofemissie en depositie van het pluimveebedrijf en de BEC.
 • Een overzicht van de ligging van en de effecten op de kwetsbare natuurgebieden.
 • De cumulatieve geurbelasting.
 • De biogasinstallatie.
 • De behandeling van het afvalwater en het permeaat van het pluimveebedrijf en BEC.

Ook is de aanvulling voorzien van een rapportage over volksgezondheid in relatie tot de intensieve veehouderij. Hiermee zijn de gezondheidsaspecten voldoende in beeld gebracht. De Commissie meent dat het MER samen met de aanvulling de essentiële informatie biedt voor de besluitvorming.

 
Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het MER:

 • De bijdrage van de bedrijven aan de toekomstige geurhinder.
 • De toekomstige ammoniakemissie en -depositie van de bedrijven.
 • De verandering in stofemissie.
 • De effecten van de bedrijven op geluid, veiligheid en landschap door de infrastructurele belasting.
 • Het meest milieuvriendelijk alternatief (MMA).
 • De wijze en omvang van de mestopslag en mestver- en/of -bewerking en de wijze van mestafzet.
 • De consequenties van het voornemen op de waterkwantiteit en –kwaliteit.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ing. R. Aagten
dhr. ir. J.J. Bakker
mw. ir. M.H. Fast
dhr. ing. H.J.M. Hendriks
dhr. ing. W. Hoeve

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. N.G. Ketting
Secretaris van de werkgroep: dhr. ing. G.J.H. Elbertsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Christiaens Group
Houbensteyn Holding BV
Kuijpers Kip
Maatschap Vullings

Bevoegd gezag
Provincie Limburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018