Beter monitoren verkleint onzekerheid

Persbericht | 04 februari 2014

De Commissie m.e.r. adviseert het monitoringsprogramma voor de zoutwinning van Frisia B.V. onder de Waddenzee op enkele punten te verbeteren. Betere monitoring verkleint namelijk de onzekerheid over eventuele effecten op natuur. Ook adviseert de Commissie vooraf duidelijk vast te leggen op welke manier het ‘Hand aan de Kraan’-principe wordt toegepast om onduidelijkheden later te voorkomen.

 

Achtergrond
Frisia Zout B.V. te Harlingen wil zout winnen onder de Waddenzee. Deze zoutwinning heeft bodemdaling tot gevolg. De gevolgen van de bodemdaling in de Waddenzee zullen worden gemonitord. De Commissie is door het ministerie van Economische Zaken (EZ) gevraagd om te adviseren over de opzet van het monitoringsprogramma.

 

Advies
De Commissie vindt dat het monitoringsprogramma op hoofdlijnen de juiste opzet heeft. De voorspelling dat er geen negatieve effecten op de natuurwaarden in de Waddenzee te verwachten zijn is goed onderbouwd.

 

Modelvoorspellingen hebben altijd onzekerheden. Het tempo van aanslibbing van de Ballastplaat is zo’n onzekerheid. Deze aanslibbing is belangrijk om de diepe bodemdaling te compenseren.

 

Goede monitoring is dus essentieel om te verifiëren dat inderdaad geen negatieve effecten optreden op natuur en om onzekerheden te verkleinen. Het monitoringsprogramma kan verbeterd worden door:

  • De samenhang te versterken door verschillende metingen op hetzelfde tijdstip en dezelfde plaatsen uit te voeren.
  • Zogenaamde ‘remote-sensing’ (Lidar) metingen van de hoogte van de Ballastplaat toe te voegen, zodat eventuele veranderingen van natuurwaarden hieraan gekoppeld kunnen worden.
  • Vogelonderzoek af te stemmen op ontwikkelingen in de vogelstand in het wingebied in plaats van globaal onderzoek.

 

Bij de zoutwinning onder de Waddenzee wordt net als bij de gaswinning uitgegaan van het ‘Hand aan de Kraan’-principe. Het is de Commissie nog niet duidelijk op basis van welke criteria de hand aan de kraan zou moeten gaan. Om tijdens de monitoring onduidelijkheden te voorkomen, adviseert de Commissie dit vooraf zo precies mogelijk vast te leggen.

 

Persbericht

Zie ook project 2852. Opzet monitoring zoutwinning Frisia, havenmond Harlingen