Zoek beste gebieden voor wind op zee

Persbericht | 04 juni 2013

Welke gebieden op de Noordzee zijn het geschiktst voor windparken? Zijn dat andere gebieden dan ‘Hollandse Kust’ en ‘Ten noorden van de Waddenzee’? Hoe kunnen gevolgen voor vogels en onderwaterleven voorkomen worden? Het op te stellen MER moet antwoord geven op deze vragen vindt de Commissie.

 

Het plan
De rijksoverheid zoekt ruimte voor ongeveer 6000 megawatt aan windparken op de Noordzee. Hiervoor wil zij het Nationaal Waterplan wijzigen. De gebieden voor windparken worden vastgelegd in de structuurvisie Wind op Zee.

Voordat de structuurvisie wordt opgesteld worden de milieueffecten beoordeeld in een MER. Op verzoek van de Ministers van IenM en van EZ adviseerde de Commissie over de inhoud van het op te stellen MER.

 

Wat moet er in het MER komen?
De Commissie adviseert om in het MER de keuze en de begrenzing van de zoekgebieden voor windparken op de Noordzee goed te onderbouwen. Beantwoord daarbij de volgende vragen:

  • Zijn er gebieden in de Noordzee die uit oogpunt van energieopbrengst of het voorkomen van effecten op vogels en onderwaterleven gunstiger zijn dan de beoogde gebieden ‘Hollandse Kust’ en ‘Ten Noorden van de Waddenzee’?
  • Laat zien hoe de lopende onderzoeken naar één of meer ‘stopcontacten op zee’ en ‘windparken binnen de 12-mijlszone’ de keuze voor gebieden en de begrenzing daarvan beïnvloeden.

Onderzoek daarna de optimale ruimtelijke inrichting van de zoekgebieden. Kijk naar alternatieven met meer turbines per km2 en alternatieven met aaneengesloten windparken, zodat onderwaterreservaten op de Noordzee kunnen ontstaan.

 

Windparken kunnen bij de aanleg en in bedrijf gevolgen hebben voor de natuur. Vogels kunnen in aanvaring komen met windmolens en het onderwaterleven, zoals bruinvissen en zeehonden, kan schade ondervinden door geluidbelasting. De voorspelling van effecten op natuur op de Noordzee is erg complex en bevat veel onzekerheden en kennisleemtes. De rijksoverheid hanteert daarom het voorzorgbeginsel.

 

De Commissie adviseert om in het MER duidelijk aan te geven hoe het voorzorgbeginsel ingevuld wordt. Hierdoor is tijdig duidelijk welke preventieve maatregelen nodig zijn. Zo kunnen met maatregelen de ongewenste geluideffecten door heien op bruinvissen en zeehonden voorkomen worden.

Persbericht

Zie ook project 2775. Windenergie op Zee