Windenergie op zee

Persbericht | 04 juli 2014

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de Structuurvisie Windenergie op zee opnieuw beoordeeld. Zij concludeert dat ook met de nieuwe informatie het rapport nog niet compleet is. Het rapport laat zien dat schade aan beschermde natuur niet is uit te sluiten.

 

Het plan
De rijksoverheid zoekt ruimte voor nieuwe windparken op de Noordzee binnen de zoekgebieden ‘Hollandse Kust’ en ‘Ten Noorden van de Waddeneilanden’. De structuurvisie Windenergie op Zee legt de nieuwe gebieden voor windparken vast. Voorafgaand hieraan zijn de milieueffecten onderzocht in een milieueffectrapport.

 

In haar voorlopige advies van maart dit jaar gaf de Commissie aan dat het rapport tekortkomingen bevatte. Op verzoek van de ministers van Infrastructuur en Milieu en van Economische Zaken toetste de Commissie nu de kwaliteit van het aangepaste rapport.

 

Het advies
Om de Structuurvisie te kunnen vaststellen moet onderbouwd zijn dat schade aan beschermde natuur te voorkomen is. Dit is nog niet het geval. Niet duidelijk is dat negatieve gevolgen voor bruinvissen en zeehonden - door geluid bij het heien van windturbines - voorkomen worden. Ook slachtoffers onder vogels (bijvoorbeeld de Kleine mantelmeeuw, alken en zeekoeten en trekvogels) zijn niet uitgesloten.

 

Mocht uit nader onderzoek blijken dat schade aan natuur niet voorkomen kan worden, dan is het nodig naar alternatieve oplossingen te kijken, bijvoorbeeld locatiealternatieven. Dit biedt ook kansen om onderzoek uit te voeren naar de vanuit energieopbrengst, natuur en milieu optimale ruimtelijke invulling van windparken op zee. De Commissie adviseert hierbij ook de aanleg van één of meerdere ‘stopcontacten op zee’ en de resultaten van de Haalbaarheidsstudie naar windparken binnen de 12-mijlszone mee te nemen. Deze kunnen namelijk ook de keuze voor gebieden voor windenergie op zee beïnvloeden.

 

Persbericht

Advies