Windenergie Goeree-Overflakkee

Persbericht | 27 februari 2014

Het milieueffectrapport (MER) voor windenergie op Goeree-Overflakkee beschrijft heldere plaatsingsvisies en bevat goede en nuttige alternatieven voor windenergie op het eiland. Dat schrijft de Commissie voor de m.e.r. in haar advies over het MER.

 

Het plan
De provincie Zuid-Holland wil samen met de gemeente Goeree-Overflakkee maximaal 260 MW windenergie mogelijk maken langs de rand van het eiland. Hiervoor moeten de provinciale structuurvisie, provinciale verordening en de gemeentelijke structuurvisie aangepast worden.

 

De provincie en de gemeente besluiten binnenkort over gebieden voor windenergie op Goeree-Overflakkee. Om deze besluiten te ondersteunen is een MER opgesteld. Op hun verzoek toetste de Commissie de kwaliteit van het MER.

 

Oordeel over het MER
De Commissie vindt dat het MER voldoende milieu-informatie bevat. Het MER maakt op heldere wijze duidelijk dat gekozen wordt om clusters van windturbines langs de rand van het eiland te plaatsen (plaatsingsvisie ‘clusters in de randzone’). Binnen deze plaatsingsvisie zijn twee alternatieven ontwikkeld: grote en kleine clusters. De milieueffecten van de twee alternatieven zijn overzichtelijk in beeld gebracht.

 

Uit het MER blijkt dat het voorkeursalternatief, met maatregelen voor ecologie, landschap en woonkernen, 241 MW omvat. Dit is minder dan de beoogde (maximale) 260 MW. Om het doel toch te halen zijn opties genoemd, zoals turbines met een groter vermogen. Hierover moeten gemeente en provincie later nog een keuze maken.

 

Persbericht (pdf)

Zie ook project 2800. Windenergie Goeree-Overflakkee