Wijziging art. 19kd Natuurbeschermingswet

Nieuwsbericht | 05 juni 2013

Op 25 april 2013 trad een wijziging van artikel 19kd Natuurbeschermingswet 1998 in werking. Vanwege de interpretatieruimte die het gewijzigde artikel biedt, heeft de Commissie aan de betrokken bewindspersonen om een nadere interpretatie van het artikel gevraagd (zie brief en bijlage).

 

Lopende adviseringen
MER’en die de Commissie vanaf 25 april jl. ontvangt/heeft ontvangen, worden getoetst aan de geldende wet- en regelgeving. Dus ook aan het nieuwe artikel 19kd Nbw. Dit betekent dat er in het MER moet staan:

  • De wijze waarop het bevoegd gezag art. 19kd Nbw interpreteert en toepast.
  • De navolgbaarheid van de argumentatie rond de stikstofdepositie-effectbepaling in de Passende beoordeling/plan-MER conform de door het bevoegd gezag gekozen interpretatie.

 

Afgeronde adviezen
De wijziging kan ook relevant zijn voor gemeenten die al een advies van de Commissie hebben ontvangen over het MER bij het bestemmingsplan, maar het plan nog niet hebben vastgesteld. De Commissie adviseert om met de wetswijziging rekening te houden en bij vragen contact op te nemen met het ministerie of een adviesbureau.

 

Brief

Bijlage