Workshop Klimaat in m.e.r.

Nieuwsbericht | 20 april 2016

Klimaat in m.e.r. Nu en in de Omgevingswet

De Commissie m.e.r. organiseerde op 18 april een middag over klimaat in milieueffectrapportage. In de Utrecht bespraken ruim 70 deelnemers de ervaringen met dit thema.klimaatadaptatie

 

Verschillende instrumenten en tools werden gepresenteerd voor het in beeld brengen van de kwetsbaarheid van gebieden voor klimaatverandering en de beschikbare adaptatiestrategieën.

 

Veel informatie is ontsloten via het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie. Diverse praktijksituaties werden gepresenteerd en bediscussieerd, zowel vanuit de stedelijke omgeving (Delft, Arnhem, Rotterdam) als vanuit het landelijk gebied (veenweidegebieden, hoge zandgronden). De middag werd afgesloten met een reflectie vanuit het perspectief van Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

 

Neem klimaatadaptatie aan het begin van planvorming mee
Overstromingsrisico’s blijken al volop aandacht te krijgen in milieueffectrapportage en planvorming. Belangrijk is klimaatadaptatie al aan het begin van de planvorming als thema mee te nemen en te koppelen aan de andere plandoelen. Gedreven betrokkenen en bestuurders, integraal gebiedsgericht denken en een focus op lange termijneffecten zijn daarbij onontbeerlijk.
Van belang is het m.e.r. al in een vroeg stadium van de planvorming als procesinstrument in te zetten en ook invulling te geven aan monitoring en evaluatie.
De deelnemers waren het er over eens dat Commissie m.e.r. een belangrijke rol moet spelen bij het - bij voorkeur vroegtijdig - inbrengen van klimaatadaptatie als thema in milieueffectrapportage voor omgevingsvisies en –plannen.

 

Presentaties