Pilot procesgericht adviseren m.e.r.

Artikel | 28 mei 2013

Flexibele inzet Commissie m.e.r.

In 2011 gaf de minister van IenM groen licht voor een pilot rond meer procesgericht adviseren van de Commissie. Doel van de pilot is om met meer maatwerk de inzet van de Commissie beter aan te laten sluiten bij het planproces en de behoeften van bevoegd gezag en initiatiefnemers.
 

De Commissie toetst niet alleen aan het eind van het proces, maar spreekt op meer momenten een oordeel uit over de milieu-informatie die in het besluitvormingsproces (bijvoorbeeld bij tussentijdse bestuurlijke keuzes) is gebruikt of nodig wordt geacht.

 

Tijdens een workshop eind november 2012 met de betrokken overheden, initiatiefnemers en adviseurs zijn de eerste bevindingen besproken. De meerwaarde van vroeg in het besluitvormingstraject meedenken door de Commissie werd algemeen gedeeld. De deelnemers aan de workshop formuleerden een aantal aandachtspunten voor het vervolg van de pilot, bijvoorbeeld over de bewaking van de toetsende, onafhankelijke rol van de Commissie en over hoe om te gaan met openbaarheid van conceptrapporten en tussentijdse analyses.

 

Dit artikel in Toets beschrijft de eerste bevindingen en sluit af met een beschouwing hoe we in 2013 verder gaan met de pilot en deze vorm van adviseren. Eind 2013 wordt de pilot afgesloten met een eindevaluatie.