PAS biedt nog onvoldoende zicht op economische ontwikkelingsruimte

Persbericht | 12 juli 2012

De definitieve Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) moet de impasse tussen economische ontwikkeling en natuurbescherming doorbreken. De Commissie vindt dat de PAS hier nog niet aan voldoet. Alleen bij voldoende zekerheid over het behalen van natuurdoelen (Natura 2000) is ontwikkelingsruimte mogelijk. Uit de PAS (inclusief gebiedsuitwerkingen) blijkt echter niet dat op termijn – buiten de Waddeneilanden – de natuurdoelen gehaald worden.

 

Het project
Vanwege nationale en Europese regels moet zicht zijn op het halen van natuurdoelen (Natura 2000) voordat economische ontwikkelingen worden toegestaan. Stikstof is hierin een belangrijk element. De stikstofdepositie is in de meeste natuurgebieden te hoog en moet verminderen. Veehouderijen, verkeer en industrie veroorzaken stikstofdepositie. Gelet op de slechte toestand van de natuur is hierdoor een impasse ontstaan: zonder natuurherstel en vermindering van stikstofdepositie ontbreekt economische ontwikkelingsruimte. De PAS beoogt dit te doorbreken.

Het ministerie van EL&I werkt op dit moment aan het opstellen van de PAS. Eind 2012 moet de PAS klaar zijn.

 

Hoofdpunten advies
De Commissie heeft begrip voor de weerbarstige materie en complexe vraagstukken van de PAS en acht deze nog steeds een werkbare aanpak. Er zal nog wel veel werk moeten worden verzet. Zij adviseert daarom onder meer: 

  • Een tijdpad op te stellen waarbinnen de natuurdoelen behaald moeten worden. Als een dergelijk tijdpad niet wordt gegeven, beperk de PAS dan niet tot het borgen van maatregelen maar creëer dan in ieder geval de noodzakelijke (abiotische) randvoorwaarden voor het behalen van de natuurdoelen.
  • Een frequente ecologische monitoring uit te voeren met terugkoppelingsmechanismen en maatregelen achter de hand. Op deze manier kan economische ontwikkelingsruimte worden uitgegeven zonder dat natuurdoelen in gevaar komen.
  • In te gaan op de economische kant van de PAS. Zo ontbreekt een analyse van extra emissiereducerende maatregelen die mogelijk zijn bij veehouderijen, verkeer en industrie en de economische ontwikkelingsruimte die deze kunnen opleveren. 
  • In de beheerplannen per gebied niet alleen de stikstofreducerende maatregelen in samenhang met andere voor het behalen van de natuurdoelen noodzakelijke maatregelen te beoordelen, maar ook de economische ontwikkelingsruimte toe te delen.
  • Naast het terugdringen van stikstofdepositie landelijk extra maatregelen te nemen om gevolgen van versnippering, verdroging en klimaatverandering aan te pakken, omdat stikstofdepositie een belangrijke maar niet de enige randvoorwaarde is voor het behalen van natuurdoelen.

Persbericht

Zie ook project 2540. Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), advisering 2011 en 2012