Onderzoek koppeling windturbines in Amsterdam

Persbericht | 01 december 2011

De Commissie adviseert om te onderzoeken of locaties voor windturbines in Amsterdam gekoppeld kunnen worden aan het IJ, de Ring of het havengebied. Vergelijk kansrijke locaties aan de hand van zowel energieopbrengst als de gevolgen voor landschap en leefomgeving. Dat stelt de Commissie in haar advies over de gewenste inhoud van het MER. 
 
Het voornemen

De gemeente Amsterdam wil de productie van duurzame elektriciteit met windenergie de komende jaren uitbreiden. Ze stelt daarvoor een Windvisie op. In het MER voor de Windvisie gaat de gemeente onderzoeken welke locaties in aanmerking komen voor het plaatsen van windturbines. 
 
Selectie locaties

De Commissie adviseert eerst een inventarisatie van mogelijke locaties te maken. Dit kan door aan te geven welke locaties in het stedelijk gebied in ieder geval afvallen door harde randvoorwaarden, zoals wettelijke vereisten voor geluidhinder en natuur, en belemmeringen door de aanwezigheid van vliegverkeer van en naar Schiphol. In een tweede stap kunnen de overgebleven locaties in meer detail op milieueffecten onderzocht en beoordeeld worden. Het resultaat is een set van kansrijke locaties. 

De Commissie adviseert deze trechtering van mogelijke naar kansrijke locaties te onderbouwen vanuit zowel maximalisatie van de energieopbrengst als vanuit optimalisatie van de landschappelijke en leefomgevingkwaliteit. Optimalisatie vanuit landschap en leefomgeving is wellicht mogelijk door een koppeling van de windturbines aan grootschalige structuren binnen het stedelijk gebied, zoals het IJ, de Ring of het havengebied.
 
Milieueffecten
Grootschalige windturbines - met tiphoogtes tot 200 meter – kunnen aanzienlijke gevolgen hebben voor de kwaliteit van de leefomgeving in en om de stad. Veiligheidsrisico’s, geluidhinder en hinder door slagschaduw en de  gevolgen voor landschap en natuur  moeten in ieder geval in beeld komen en afgezet worden tegen de te bereiken energieopbrengst. Ook adviseert de Commissie om niet alleen de effecten van afzonderlijke locaties te onderzoeken, maar ook aandacht te besteden aan cumulatie van effecten van meerdere locaties. 

Zie ook project 2582. Windvisie Amsterdam