Onderbouw keuze vliegroutes Lelystad

Persbericht | 17 oktober 2013

Wat zijn vanuit milieuoogpunt de beste vliegroutes voor Lelystad Airport? Zijn belangen vanuit veiligheid, geluid en natuur bij de keuze tussen vliegroutes met elkaar te verenigen? Welke maatregelen kunnen milieueffecten beperken?
Dit zijn belangrijke onderzoeksvragen voor het milieueffectrapport.

 

Het project
De exploitant van Lelystad Airport wil de luchthaven aanpassen zodat er grote passagiersvliegtuigen kunnen landen en vertrekken. Het streefdoel voor 2020 is om 25.000 commerciële vliegtuigbewegingen per jaar af te handelen. Het uiteindelijke doel is een doorgroei naar 45.000 vliegbewegingen per jaar. Voor deze ontwikkelingen is een nieuw luchthavenbesluit nodig.

Voorafgaand aan dat besluit worden de milieueffecten beoordeeld in een MER. De exploitant heeft in een notitie reikwijdte en detailniveau zijn plannen en de beoogde aanpak van de m.e.r.-procedure beschreven. Op verzoek van de staatssecretaris adviseerde de Commissie over de inhoud van het op te stellen MER.

 

Advies over de inhoud van het MER
Met behulp van het MER zullen keuzes over de vliegroute gemaakt worden. Onderbouw in het MER de keuze van de vliegroutes daarom goed. Laat hierbij de ‘uitersten’ zien van de verschillende mogelijkheden. Vanwege de ligging van Lelystad Airport tussen stedelijke en natuurgebieden en de nabijheid van vliegroutes van en naar Schiphol zijn er namelijk geen ‘makkelijke’ oplossingen. Zo kan het ontzien van het natuurgebied ‘Oostvaardersplassen’ of het mijden van het luchtruim rond Schiphol leiden tot extra geluidhinder in de woongebieden in Flevoland en aan de rand van de Veluwe. Geef ook aan welke maatregelen de hinder voor de omwonenden en de natuur effectief kunnen tegengaan en de luchtvaartveiligheid kunnen waarborgen.

 

Het voornemen om Lelystad Airport aan te passen kent een lange voorgeschiedenis. In de afgelopen jaren zijn hierover besluiten genomen of afspraken vastgelegd, bijvoorbeeld aan de ‘Alderstafel’. Het is belangrijk dat het MER dit proces voor alle betrokkenen begrijpelijk en transparant samenvat. Een voorbeeld daarvan is de keuze om een deel van de groei van de luchtvaart op Schiphol uit te plaatsen naar Lelystad.

Persbericht

Zie ook project 2792. Luchthavenbesluit Lelystad Airport