Nieuwe verbinding Amsterdam-Almere scoort negatief op milieu en voegt onvoldoende waarde toe

Persbericht | 03 september 2012

Een nieuwe brug of tunnel tussen Amsterdam en Almere door het IJmeer heeft negatieve gevolgen voor natuur, geluidhinder en landschap. Ook voegt de verbinding onvoldoende economische waarde toe. De plannen voor natuurontwikkeling in het IJmeer en Markermeer zullen de negatieve gevolgen voor natuur goed kunnen ondervangen, mits de plannen worden uitgevoerd voorafgaand aan de woningbouw in Almere en aanpassing van de infrastructuur. De Commissie vindt dat er op dit moment voldoende informatie is voor een bestuurlijk standpunt over het project.

 

Plan
Het kabinet nam in 2009 al een principebesluit over een 'drievoudige ambitie' rond Almere:

  1. Almere groeit uit tot een complete en evenwichtige stad met 60.000 nieuwe woningen.
  2. Er komt een bijbehorende ontsluiting.
  3. Het Natura 2000-gebied IJmeer & Markermeer wordt een toekomstbestendig ecologisch systeem.

Dit besluit wordt nu uitgewerkt in het 'Rijk-regioprogramma Amsterdam Almere Markermeer' (RRAAM) en vastgelegd in een Rijksstructuurvisie. Alternatieven en milieueffecten zijn onderzocht om later dit jaar een ministerieel standpunt mogelijk te maken. De Commissie gaf in het kader van een pilot de afgelopen maanden op meerdere momenten een kritische reflectie op o.a. de onderbouwing van nut/noodzaak, de effectbeschrijving en de vergelijking van alternatieven. In het nu uitgebrachte tussentijdse advies zijn haar bevindingen gebundeld.

 

Oordeel Commissie
Het MER en bijbehorende stukken bieden de minister voldoende informatie om een keuze te kunnen maken of en welke infrastructuur tussen Amsterdam en Almere in de toekomst aangelegd zou moeten worden.

De beschikbare informatie geeft het volgende beeld:

  • Een nieuwe verbinding tussen Amsterdam en Almere leidt tot negatieve gevolgen voor het milieu, vooral voor natuur, geluid en landschap/cultuurhistorie. Deze constatering geldt onafhankelijk van het gekozen tracé en onafhankelijk van de vraag of de verbinding een brug of een tunnel wordt.
  • Uit de opgestelde kostenbatenanalyse blijkt dat een nieuwe verbinding onvoldoende (economische) waarde toevoegt. Investeringen in verbetering van het openbaar vervoer in Almere zelf (alternatief Hollandse Brug) kunnen wel leiden tot een positief kosten-batensaldo.
  • Concrete maatregelen waarmee de ambitie wordt ingevuld om Almere uit te laten groeien tot een complete en evenwichtige stad, dus met meer werkgelegenheid en voorzieningen, zoals voor onderwijs en cultuur moeten nog (verder) worden uitgewerkt.
  • Voorafgaand aan de bouw van de geplande 60.000 nieuwe woningen en nieuwe infrastructuur zijn forse investeringen nodig in de natuur van het IJmeer en Markermeer. Deze investeringen zijn nodig om de natuur daar robuuster te maken om de negatieve gevolgen te kunnen opvangen. Gegeven de onzekerheden in de woningvraag brengt deze voor-investering belangrijke risico’s met zich mee.
  • Voor een besluit van de minister over de Structuurvisie, gepland voor volgend jaar, zal nog aangegeven moeten worden hoe negatieve effecten op het natuurgebied Naardermeer door de toename van de stikstofdepositie worden voorkomen.

Persbericht

Zie ook project 2518. Rijksstructuurvisie Almere-Amsterdam-Markermeer (voorheen Rijk-Regioprogramma Almere Amsterdam Markermeer, RRAAM)