Nationale Structuurvisie Buisleidingen

Persbericht | 28 september 2011

Vastleggen buisleidingtracé’s vraagt om beter inzicht in veiligheid en natuur

In het MER voor de Nationale Structuurvisie Buisleidingen is weliswaar vol-doende rekening gehouden met de veiligheidsrisico’s van vervoer van aardgas, olie(producten) en CO2 bij het vastleggen van buisleidingentracés, maar de risico’s van vervoer van andere chemische stoffen komen nog onvoldoende in beeld. Ook is niet duidelijk of leidingen door enkele natuurgebieden aangelegd kunnen worden zonder beschermde natuurwaarden aan te tasten. De Commissie m.e.r. adviseert de minister van Infrastructuur en Milieu aanvullende informatie te geven voordat zij de Structuurvisie vaststelt.

Het project
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu stelt een Structuurvisie op die
leidraad is voor het aanleggen van nieuwe en het uitbreiden van bestaande buisleidingentracés voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het gaat om vervoer van aardgas, olie(producten), chemische stoffen en CO2.
De Structuurvisie wil:

  • Op strategisch niveau vastleggen welke buisleidingentracés vanuit nationaal belang cruciaal zijn en hoe op basis van principes als bundeling en breedte van de vrijwaringszone, leidingentracés gesitueerd worden.
  • Op lokaal niveau het ruimtelijk borgen van leidingstroken in bestemmingsplannen vastleggen.
Zie ook project 2299. Structuurvisie buisleidingen