Milieu-informatie ViA15 onvolledig

Persbericht | 03 november 2011

Het MER over de ViA15 geeft een onvolledig beeld van de milieueffecten van de verschillende alternatieven. Dat zegt de Commissie. Daarom adviseert zij de minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) het MER te laten aanvullen.


Het project

Het MER ViA15 beschrijft drie hoofdalternatieven voor verkeersproblemen in de regio Arnhem-Nijmegen:

  • een Bundelingsalternatief met de Betuweroute;
  • een Doortrekkingsalternatief met de Betuweroute en met aansluiting op de A12;
  • een Regiocombi-alternatief met opwaardering van de A50, A15, A12 en N325.

Ook zijn er varianten onderzocht, zoals een tunnel onder het Pannerdensch kanaal.
De minister neemt binnenkort een standpunt in over dit proect van het regionale samenwerkingsverband ViA15.

 

De milieueffecten
De Commissie vindt dat de vergelijking van de alternatieven in het MER een onvolledig beeld geeft omdat belangrijke informatie ontbreekt. Een goed onderbouwde keuze voor een alternatief is hierdoor nu nog niet mogelijk.

Voorbeelden zijn:

  • Niet duidelijk is of en in welke mate de alternatieven een oplossing bieden voor de knelpunten op het regionale wegennet.
  • Alle alternatieven scoren ‘neutraal’ op volksgezondheid, terwijl uit de studies bij het MER blijkt dat alternatieven op dit aspect verschillen.
  • Een tunnel onder het Pannerdensch Kanaal ontbreekt in de vergelijking van alternatieven. Uit studies bij het MER blijkt dat een tunnel in het ‘Doortrekkingsalternatief’ een reëel alternatief is met positieve effecten op landschap en natuur.
  • De effecten op natuur zijn onvoldoende onderzocht. Het gaat met name om vogels en kwetsbare habitats in Natura2000-gebied de Gelderse Poort. Het Doortrekkings- en Bundelingsalternatief komen daardoor in de vergelijking mogelijk te positief naar voren.

De Commissie adviseert het MER te laten aanvullen zodat een goed onderbouwde keuze gemaakt kan worden.

Zie ook project 2116. Wegennetwerk regio Arnhem - Nijmegen (ViA15)