Milieueffecten en knelpunten N69 goed in beeld

Persbericht | 08 maart 2012

Met de aanvulling op het MER voor het project Grenscorridor N69 is voldoende milieu-informatie beschikbaar. Het MER beschrijft nuttige en goede alternatieven. Aandachtpunt is een aantal nog niet opgeloste knelpunten voor de leefbaarheid in de dorpskernen van Valkenswaard, Aalst en Waalre en bij Belgische natuurgebieden.


Het project

De provincie Noord-Brabant wil problemen oplossen met de bereikbaarheid en leefbaarheid langs de provinciale weg N69 in het gebied tussen de rijksweg A67 en de Belgische grens. De provincie heeft samen met 24 partijen naar zeer verschillende oplossingen gezocht, waaronder verbetering van het openbaar vervoer en aanpassingen aan bestaande én nieuwe wegen.

In het MER dat bij de Structuurvisie hoort zijn 15 alternatieven ontworpen en vergeleken. Daaruit zijn twee goed onderbouwde kansrijke alternatieven gekozen, namelijk:

  1. ‘Westparallel alternatief’ (voorkeursalternatief Bestuurlijk overleg). Dit alternatief verbetert de leefbaarheid het meest, maar heeft ook de meeste effecten op natuur en landschap, bijvoorbeeld doorsnijding van enkele waardevolle beekdalen.
  2. ‘West-Midden alternatief’. Dit alternatief verbetert de leefbaarheid minder, maar heeft ook minder effecten op natuur en landschap.

De Commissie vindt dat het MER nuttige en goede alternatieven beschrijft. Provinciale Staten nemen binnenkort een besluit over de Structuurvisie.


Knelpunten leefbaarheid en natuur

Het MER zet maximaal in op verbetering van de leefbaarheid in dorpskernen. Uit het MER blijkt dan ook dat in het ‘Westparallel alternatief’ de leefbaarheid in de kernen van Eersel, Bergeijk, Valkenswaard, Aalst en Waalre sterk verbetert. Echter in de kernen van Valkenswaard, Aalst en Waalre zijn nog niet alle knelpunten opgelost. Hier resteert nog voor 500 woningen een te hoge geluidsbelasting, ondanks toepassing van stil asfalt en vrachtwagens die verdwijnen uit dorpskernen. Later moet de provincie voor deze woningen nog een oplossing zoeken, bijvoorbeeld gevelisolatie.

In een eerder advies adviseerde de Commissie de gevolgen op Belgische natuurgebieden te onderzoeken. Een aanvulling op het MER geeft deze informatie nu wel. De Commissie concludeert dat in geen van de alternatieven aantasting van Natura 2000-gebieden in België uit te sluiten is. Voor dit planstadium is nu voldoende informatie. In de toekomst is voor dit knelpunt nog wel aandacht nodig.

Zie ook project 2386. Structuurvisie Gebiedsopgave Grenscorridor N69