MER Omgevingsplan geeft Zeeland huiswerk

Persbericht | 07 mei 2012

Het MER voor het Omgevingsplan 2012-2018 van de provincie Zeeland geeft helder en duidelijk weer welke milieuknelpunten om een oplossing vragen in Zeeland. Hiermee is goede milieuinformatie beschikbaar voor een besluit van Provinciale Staten over het Omgevingsplan. Uit het rapport blijkt dat om ruimte voor nieuwe economisch ontwikkelingen te creëren de ‘staat van instandhouding’ van beschermde natuur moet verbeteren.


Het project

De provincie Zeeland wil een nieuw Omgevingsplan vaststellen voor de periode 2012 tot 2018. Het Omgevingsplan bevat het provinciale Milieubeleidsplan, de ruimtelijke Structuurvisie en het regionale Waterplan.

Voordat Provinciale Staten een besluit neemt over het Omgevingsplan, heeft de provincie een milieueffectrapport opgesteld.


Het MER

De Commissie vindt dat het MER goed bruikbare milieuinformatie bevat, omdat het helder en duidelijk aangeeft welke milieuknelpunten in de provincie Zeeland om een oplossing vragen. Bijvoorbeeld:

  • In 12 van de 16 Natura 2000-gebieden in Zeeland is de ‘staat van instandhouding’ onvoldoende. De provincie zal moeten zorgen dat de natuurkwaliteit in de betreffende Natura 2000-gebieden zo verbetert dat de gewenste ruimte voor nieuwe (economische) ontwikkelingen ontstaat.
  • Door groei van bedrijvigheid in de Kanaalzone en het Sloegebied dreigt een inefficiënt ruimtegebruik en een verslechtering van de leefomgeving. Het MER pleit voor een integrale gebiedvisie waarin verschillende belangen worden afgewogen. 
  • Niet alle claims van scheepvaart, visserij, recreatie en natuur zijn mogelijk. Hier zullen keuzes gemaakt moeten worden, een plan voor de ordening en zonering van deze claims kan hierbij helpen.

Uit het MER komt naar voren dat dit beleid nodig is voor een duurzame toekomst van Zeeland en dat hieraan in het Omgevingplan meer invulling gegeven moet worden. De Commissie adviseert hier rekening mee te houden.

Persbericht

Zie ook project 2590. Omgevingsplan Zeeland 2012-2018