Locatie windturbines goed onderbouwd

Persbericht | 22 maart 2012

Met de aanvulling op het milieueffectrapport voor het plan Windpark Lanakerveld is nu voldoende informatie beschikbaar voor een besluit van de gemeenteraad van Maastricht over het bestemmingsplan. Uit de aanvulling blijkt dat, binnen de door de gemeente gestelde randvoorwaarden geen milieuvriendelijker opstellingsvormen mogelijk zijn.


Het project

De gemeente Maastricht wil een windturbinepark (4 windturbines met een vermogen van 3 MW) van Imtech Nederland B.V. mogelijk maken in Lanakerveld, Maastricht. Hiervoor moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. De gemeenteraad van Maastricht gaat hier nu een besluit over nemen.


Andere zoekgebieden en opstellingslocaties

Uit het MER bleek dat de windturbines negatieve gevolgen zullen hebben voor de openheid van het landschap, de gezondheid van omwonenden en de vliegroutes voor vleermuizen en vogels. In een eerder advies adviseerde de Commissie om het zoekgebied voor windturbines naast Lanakerveld te verbreden naar het Zouwdal en Belvédère, omdat daar wellicht locaties met minder gevolgen mogelijk zijn, dit was nog niet onderzocht.

In een aanvulling op het MER zijn andere locaties wel beoordeeld. Daaruit blijkt dat andere kansrijke locaties negatieve gevolgen voor vliegroutes van vleermuizen hebben of tot te veel geluidhinder voor omwonenden leiden en/of niet binnen de randvoorwaarden van de gemeente passen. Deze randvoorwaarden zijn:

  • het landschap in het Zouwdal ‘open’ houden
  • de windturbines aan laten sluiten bij industrie
  • geen toekomstige woningbouw van de gemeente belemmeren.

De aanvulling concludeert daarom dat de lijnopstelling van turbines in het Lanakerveld de meest geschikte opstellingsvorm is. De Commissie is het hiermee eens.

Zie ook project 2552. Windturbines Lanakerveld Maastricht