Gezondheidseffecten windpark Urirama goed beschreven

Persbericht | 08 november 2012

Het MER voor het Urirama windpark geeft een goede beschrijving van de mogelijke gezondheidseffecten. De conclusies dat voldaan kan worden aan geluidnormen en er geen hinder door slagschaduw of lichtreflectie gaat optreden worden voldoende onderbouwd. De Commissie vraagt aandacht voor het feit dat ook beneden een norm effecten kunnen optreden en niet-akoestische factoren van grote invloed kunnen zijn op eventuele (beleefde) hinder.

 

Het project
De Staten van Aruba hebben de Commissie verzocht om een onafhankelijk oordeel te geven over de beschrijving van gezondheidseffecten van een nieuw windpark langs de noordoost kust van Aruba. De regering van Aruba wil namelijk de mogelijkheid bieden aan Vader Piet N.V. om op die locatie een windpark te realiseren bestaande uit 10 turbines met een vermogen van ca 3 MW per turbine.

 

Gezondheidseffecten
Geluid is de belangrijkste bron van gezondheidseffecten. Met de informatie in het MER is voldoende aannemelijk gemaakt dat voldaan kan worden aan zowel Nederlandse als internationale geluidnormen. Vanwege de afstand van de windturbines tot bebouwing is de conclusie gerechtvaardigd dat geen gezondheidseffecten door laagfrequent- en/of infrageluid en/of trillingen zijn te verwachten.

 

In het MER is goed onderbouwd dat door de noordelijke ligging en de afstand tot de woonbebouwing er waarschijnlijk geen slagschaduw gaat optreden. Lichtreflectie kan voorkomen worden door coating van turbineonderdelen. Afscherming van de verlichting kan er voor zorgen dat vanaf maaiveld de verlichting niet zichtbaar is.

 

De Commissie vraagt aandacht voor het feit dat ook beneden een norm effecten optreden en niet-akoestische factoren van grote invloed kunnen zijn op (beleefde) hinder en slaapverstoring. Daarbij gaat het om zaken als het al of niet hebben van voordeel voor omwonenden, de rechtvaardigheid en betrokkenheid bij de procedure en de zichtbaarheid van turbines. Om die reden adviseert de Commissie te onderzoeken of
bij eventuele (beleefde) hinder na inbedrijfname van het park in overleg met direct omwonenden met aanvullende maatregelen hinder en eventueel daar aan gekoppelde gezondheidseffecten kunnen worden voorkomen.

Persbericht

Advies Windpark Urirama Aruba