Energietransitie vraagt om samenwerking met stakeholders

Nieuwsbericht | 14 december 2016

Donderdag 1 december organiseerde de Commissie m.e.r. een bijeenkomst over klimaat en milieueffectrapportage. Een onderwerp waar, met ruim 90 deelnemers, veel belangstelling voor was. Hoe neem je energietransitie mee in ruimtelijk beleid, in omgevingsvisies en omgevingsplannen?

 

De visie hierop en de aandachtspunten vanuit het perspectief van Rijk, provincie en gemeente werden gepresenteerd. Ook kwamen de mogelijkheden die milieueffectrapportage aan de orde.

duurzame ontwikkeling

 

In de discussie werd benadrukt dat het realiseren van de energietransitie een grote, urgente en complexe opgave is die samen met andere maatschappelijke opgaven moet landen in omgevingsvisies, omgevingsplannen en uitwerkingsprogramma’s. Dit vraagt om afwegingen op verschillende ruimtelijke schaalniveaus en samenwerking met vele stakeholders, zoals andere overheden, bedrijfsleven, belangenorganisaties en omwonenden. Een Deltaprogramma-achtige benadering werd genoemd met heldere rollen voor zowel Rijk als decentrale overheden. Belangrijk daarbij is te zorgen voor voldoende regie van het proces en voldoende inhoudelijke ondersteuning van het proces. Ook werd het wenselijk geacht vrijheid te geven om lokaal naar de beste oplossing te zoeken, met de kanttekening dat bepaalde randvoorwaarden (bijvoorbeeld prijsprikkels) het beste nationaal kunnen worden geregeld. 

 

Milieueffectrapportage kan daarbij een rol spelen waar het gaat om het bieden van voldoende inhoudelijke ondersteuning, bijvoorbeeld door bij het opstellen van omgevingsvisies en omgevingsplannen inzicht te geven in:

  • De energiebehoefte en verschillende mogelijkheden voor de energietransitie in de regio: wat, waar, hoe. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheden van windturbines en zonneparken of voor het gebruik van bio-energie, geothermie en restwarmte.
  • De bijdrage die ermee geleverd wordt aan het realiseren van de energie- en klimaatdoelen.
  • De mogelijkheden voor koppeling van de energietransitie aan andere gebiedsbelangen en gebiedsfuncties.
  • De gevolgen en risico’s voor bijvoorbeeld landschap, biodiversiteit, externe veiligheid en waterveiligheid en waterkwaliteit.

 

Dergelijke informatie helpt om tot goed onderbouwde keuzes te komen en zorgt voor goed geïnformeerd overleg met andere stakeholders.

 

Tot nog toe komt de energietransitie nog weinig terug in milieueffectrapporten. De Commissie m.e.r. zal in komende adviestrajecten dan ook ruim aandacht vragen voor het meenemen van de energietransitie in milieueffectrapporten voor omgevingsvisies en omgevingsplannen.

 

Zij gaat een factsheet maken over dit onderwerp en in de loop van 2017 komt er een vervolgbijeenkomst, op een andere locatie, gericht op goede praktijkvoorbeelden.

 

De presentaties zijn als film en/of powerpoint beschikbaar: