Effectiviteit 5e Actieprogramma Nitraat overschat

Persbericht | 12 december 2013

Het MER voor het 5e Actieprogramma Nitraat schat de effecten op de stikstof- en fosfaatbelasting uit agrarische bronnen te positief in. Het Actieplan houdt namelijk geen rekening met het afschaffen van het melkquotum en de invoering van de Programmatische Aanpak Stikstofdepositie (PAS) waardoor de melkveestapel en de mestproductie uit gaat breiden. De Commissie constateert daarnaast dat kansrijke alternatieve opties met gebieds- en bedrijfsspecifieke maatregelen en gericht op optimalisering van productie én ecologie in het MER ontbreken. 

 

Plan
De staatsecretaris van EZ en de staatssecretaris van IenM hebben een (concept) 5e Actieprogramma Nitraat opgesteld. Doel van het actieprogramma is om met generieke maatregelen de belasting van stikstof en fosfaat terug te brengen in een aantal gebieden waar deze nu nog te hoog is.
Omdat het Actieplan kaderstellend is voor m.e.r.-plichtige activiteiten is een MER opgesteld. De Commissie heeft het MER getoetst.

 

Oordeel Commissie
Het onderzoek naar de milieueffecten van het Actieprogramma is naar het oordeel van de Commissie te sterk ingeperkt. Belangrijke autonome ontwikkelingen zijn buiten beeld gebleven, namelijk het afschaffen van het melkquotum in 2015, het afschaffen van dierrechten, de verplichting tot mestverwerking en de invoering van de PAS. De nu al uitbreidende melkveestapel en de mestproductie zullen daardoor verder toenemen. De belasting van grond- en oppervlaktewater met stikstof en fosfaat zal daardoor hoger uitvallen dan nu in het MER beschreven. Effectievere en efficiëntere manieren van veehouderij bieden daarvoor mogelijk een oplossing. Deze zijn in het MER echter niet onderzocht.

De basis van het 5e Actieprogramma ligt, net als in voorgaande actieplannen, in generieke gebruiksnormen en gebruiksvoorschriften voor bemesting en mestaanwending. De Commissie mist in het MER kansrijke alternatieve opties om de belasting met nitraat en fosfaat op een andere manier te beperken. Eén van deze opties is maatwerk per gebied of bedrijf mogelijk te maken, zodat lekstromen tot een minimum beperkt kunnen worden. Een tweede optie stelt bodemvruchtbaarheid, volksgezondheid en het halen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water centraal, en zoekt vandaar uit naar een optimale agrarische bedrijfsvoering.

 

Persbericht

Zie ook project 2843. 5e Actieprogramma Nitraatrichtlijn