Breder onderzoek schaliegas nodig

Persbericht | 01 juli 2013

De Commissie adviseert meer onderwerpen op te nemen in de ‘effectstudie schaliegas’. Op dit moment is het onderzoek vooral technisch. Belangen van andere functies en gebruikers van een wingebied zoals drinkwaterwinning en omwonenden zijn nu geen onderwerp van de studie. Informatie hierover is wel noodzakelijk voor een goede belangenafweging bij besluiten over schaliegaswinning en de maatschappelijke discussie.

 

Het project
Het ministerie van EZ laat onderzoek uitvoeren naar mogelijke risico’s en gevolgen van opsporen en winnen van schaliegas en steenkoolgas in Nederland voor natuur, mens en milieu. Met de aanvullende vraag op welke wijze de Nederlandse wet- en regelgeving de risico’s en gevolgen adresseert en mitigeert.
De minister van EZ heeft de Commissie verzocht een advies uit te brengen.

 

Tussenadvies effectstudie schaliegas
Het concept eindrapport is nog niet beschikbaar. Omdat de Commissie is gevraagd 1 juli 2013 te adviseren brengt zij nu een tussenadvies uit. Dit advies is gebaseerd op de concept deelrapporten over de afbakening van de studie die al ontvangen zijn.

De Commissie adviseert de inhoud van de effectstudie schaliegas te verbreden. Belangrijke informatie die nodig is bij de besluitvorming rondom schaliegaswinning en de daaraan verbonden belangenafweging lijkt nu namelijk niet aan de orde te komen. Bijvoorbeeld:

  • De kwaliteit van de leefomgeving is nu geen onderzoeksonderwerp, omdat dit vanuit Mijnbouw wet- en regelgeving niet nodig is. Voor een brede afweging van belangen  van mens, milieu, erfgoed en natuur is deze informatie echter nu al nodig.
  • Uit de studie blijkt dat de lagen die potentieel geschikt zijn voor schaliegaswinning in een groot deel van Nederland liggen. Het is onduidelijk of het Rijk schaliegaswinning overal wil toestaan en hoe het Rijk rekening wil houden met stedelijke of beschermde gebieden (zoals natuurgebieden of drinkwaterbescherming).
  • Nut en noodzaak van schaliegaswinning is buiten de studie gehouden. Vanwege de maatschappelijke zorgen en om draagvlak voor schaliegaswinning te verkrijgen is deze informatie wel gewenst.

Het verbreden van de studie kan ook via een ‘Structuurvisie’. De Commissie adviseert de minister dit te onderzoeken.

 

De Commissie raadt de minister tot slot aan om de gehele documentatie goed te (laten) redigeren en op elkaar af te stemmen, zodat de gegeven informatie consistent is, en transparant en begrijpelijk voor de buitenwereld.

Persbericht

Zie ook project 23. Beoordeling effectstudie Schaliegas winning