Brede afweging schaliegas mist nog

Persbericht | 19 september 2013

De Commissie voor de m.e.r. vindt de studie naar de effecten van schaliegas te beperkt. Bovengrondse effecten komen onvoldoende in beeld. Zij adviseert in een Rijksstructuurvisie het belang en de risico's van schaliegas af te wegen tegen andere ondergrondse en bovengrondse belangen.

 

Het project
Het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft een onderzoek laten uitvoeren naar risico’s en gevolgen van opsporen en winnen van schaliegas in Nederland voor natuur, mens en milieu en naar de wijze waarop de Nederlandse wet- en regelgeving de risico’s en gevolgen adresseert en mitigeert.

De minister van EZ verzocht de Commissie advies uit te brengen over de kwaliteit van het uitgevoerde onderzoek.

 

Advies
De Commissie vindt dat de studie - binnen de door de minister aangebrachte afbakening - een redelijk overzicht geeft van alle aspecten van schaliegaswinning. Deze afbakening gaat echter uit van een te beperkte opvatting van het begrip ‘veiligheid’. Daardoor komen bovengrondse effecten zoals kwaliteit van de leefomgeving en gevolgen voor natuur en landschap nauwelijks aan bod. De Commissie vindt dit een tekort. Hierdoor is een afgewogen besluit over de start van vervolgprocedures nog niet mogelijk.


Daarnaast concludeert de Commissie op basis van de studie onder meer dat:

  • Wet- en regelgeving niet voldoende op orde zijn om risico’s te ondervangen. Zo heeft het ‘fraccen’ geen duidelijke plaats in de regelgeving.
  • Schaliegaswinning dichtbij bestaande breuken in de ondergrond aardbevingen kan opwekken. Het is daarom essentieel om de nabijheid van breuken van te voren uit te sluiten.
  • Het risico op vervuiling van het grondwater beheersbaar is door het nemen van de juiste technische maatregelen en een goede omgang met afvalwater.
  • Risico’s in de praktijk veelal door menselijk falen ontstaan.
  • Staatstoezicht op de Mijnen een essentiële rol speelt als toezichthouder. Voldoende capaciteit is daarvoor een vereiste.

De Commissie adviseert in een Rijksstructuurvisie het belang en de risico's van schaliegas af te wegen tegen andere ondergrondse en bovengrondse belangen. Voordeel van deze aanpak is ook dat nut- en noodzaak van schaliegas en de participatie van belanghebbenden een goede plaats krijgen in de maatschappelijke discussie.

 

Persbericht 

Beoordeling effectstudie Schaliegas winning. Advies van de Commissie