Bodemdaling gaswinning binnen grenzen

Persbericht | 28 juni 2012

De bodemdaling door gaswinning onder de Waddenzee blijft binnen de grenzen. Dat blijkt uit de rapportage 2011 van de NAM. Zoals verwacht kan nu nog niets gezegd worden over effecten op natuur. Hiervoor zijn eenduidige meetreeksen van meerdere jaren nodig die nu nog niet beschikbaar zijn. In 2012 vindt een evaluatie plaats van de totale monitoringsopzet. De Auditcommissie adviseert de afstemming tussen de meetprogramma’s in de evaluatie centraal te stellen.

 

Het project
De NAM startte in 2007 met winning van aardgas in het Waddenzeegebied volgens het 'hand aan de kraan principe'. Dit betekent dat aardgaswinning toegestaan is, maar gestopt wordt bij teveel bodemdaling of aantasting van de natuur in de Waddenzee. Hiervoor voert de NAM een uitgebreid monitoringsprogramma uit.

 

Oordeel
Volgens de rapportage 2011 van de NAM blijft de bodemdaling door gaswinning onder de Waddenzee binnen de toegestane grenzen. De Auditcommissie vindt deze conclusie aannemelijk.

Om zeker te zijn dat geen aantasting van de natuur plaatsvindt is er een uitgebreid monitoringsprogramma in de Waddenzee. Uit de resultaten van deze monitoring zijn nog geen conclusies te trekken over mogelijke gevolgen op natuurwaarden. Dat is volgens verwachting omdat gevolgen pas na meerdere jaren meten waarneembaar kunnen zijn en eenduidige meetreeksen van meerdere jaren nog niet beschikbaar zijn.

 

Evaluatie meet- en monitoringsprogramma
Het komende jaar wordt de huidige opzet van het meet- en monitoringsprogramma geëvalueerd. De Auditcommissie adviseert in deze evaluatie de onderlinge afstem-ming tussen de verschillende meetprogramma’s centraal te stellen en vervolgens op basis hiervan benodigde wijzigingen in de onderzoeksopzet te bepalen.

Centraal hierbij staat het beantwoorden van de vraag of er wel of niet een verband is met bodemdaling door de gaswinning bij trendmatige achteruitgang van natuurwaarden. Hiervoor is het belangrijk dat meetprogramma’s op elkaar aansluiten. Het is bijvoorbeeld van belang dat van de meetlocaties van bodemdieren ook de hoogteligging bekend is. Hierdoor kan deze informatie gekoppeld worden aan de verzamelde infor-matie over de hoogteligging van droogvallende platen in de Waddenzee. De meetopzet houdt hier nu nog onvoldoende rekening mee.

 

Auditcommissie en Commissie voor de m.e.r.
De Commissie m.e.r. treedt op als onafhankelijke Auditcommissie. De Auditcommissie voor de gaswinning onder de Waddenzee controleert jaar-lijks de monitoring. Zij brengt jaarlijks advies uit over de kwaliteit van de monitoring aan de minister van EL&I.


Persbericht Bodemdaling gaswinning Waddenzee

Zie ook project 2543. Monitoring aardgaswinning onder de Waddenzee vanaf locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen, advisering 2011