Afweging milieueffecten Omgevingsvisie Gelderland nog niet klaar

Persbericht | 14 januari 2014

Het MER voor de Omgevingsvisie Gelderland beschrijft de effecten van een beperkt aantal concrete besluiten. De concrete uitwerking van diverse onderwerpen, zoals windenergie, volgt namelijk in vervolgbesluiten. De afweging van de milieueffecten voor de locatiekeuze en inrichtingswijze van windenergie schuift daarmee ook door naar het vervolg. De Commissie geeft daarom in haar toetsingsadvies aandachtspunten mee voor de afweging in vervolgplannen.

 

De Omgevingsvisie
De provincie Gelderland werkt aan een nieuwe Omgevingsvisie voor het ruimtelijk beleid op haar grondgebied. De Provinciale Staten stellen de Omgevingsvisie binnenkort vast. Door op meerdere momenten in het proces te adviseren over de inbreng en kwaliteit van milieu-informatie in dit proces, heeft de Commissie aansluiting gezocht bij het proces van ‘co-creatie’ dat in de voorbereiding van de Omgevingsvisie centraal staat.

 

Oordeel over het MER en de Passende beoordeling
Het MER bij de Omgevingsvisie behandelt een beperkt aantal onderwerpen waarover een concreet besluit wordt genomen. De provincie plaatst de meeste beleidsthema’s op de Omgevingsagenda die op een later moment wordt uitgewerkt. Het MER gaat daardoor niet in op de milieueffecten van deze beleidsthema’s.

Een voorbeeld hiervan is windenergie. Het proces om samen met de regio’s locaties voor windenergie vast te leggen is nog in volle gang. De locaties worden later vastgelegd in een Windvisie met bijbehorend MER. Daarin zullen de opgaven en alternatieven op regionaal niveau alsnog moeten worden onderzocht en afgestemd.

De Commissie concludeert ook dat het MER en de Passende beoordeling nog niet de zekerheid geven dat negatieve effecten op Natura 2000-gebieden en in het kader daarvan beschermde soorten zijn uit te sluiten. De Commissie adviseert hiervoor nog alternatieven of maatregelen uit te werken voordat het plan wordt vastgesteld.

Persbericht

Zie ook project 2696. Omgevingsvisie Provincie Gelderland